By the turn of the century, there were many brilliant architects already at work, among them Béla Lajta, the representative of pre-modern architecture; Istvan Medgyaszay, a formal and structural innovator as well writer, editor and graphic artist; Károly Kós, who sought the roots of national artchitecture in medieval Transylvanian buildings; and, above all, Ödön Lechner, the pioneer of the “Hungarian Style”, and a figure of major importance in the development of modern Hungarian architecture.

100_1174-cover.JPG


Lechner’s formative years encompassed the period of national struggle for political and cultural autonomy. His architectural ideas were significantly influenced by his visits to England. In 1911, he noted that:
“the English, when they build something in their Indian colonies, make an effort to adjust to local tastes … And, if highly cultured English feel no shame in studying the culture of their colonies (which are, after all, at a far lower level of development), striving to adapt it and combine it with their own, then we Hungarians are all the more obliged to study the art of our people, and to find some synthesis between it and our general European sense of culture!”
It was therefore natural for Lechner to draw upon the resources of Hungarian and Asian folk art, the two being at that time regarded as the common ancestors of the new Hungarian style.
Lechner’s major designs include the Museum of Applied Art, the Geological Institute and the Postal Savings Bank, all in Budapest. The first of these, built in 1896, stirred considerable professional and public controversy. Appearing as part of the Millennial celebrations, it was inevitable that it should attract attention, and as the iirst Art Nouveau building with a reinforced concrete structure, a solitary block between four streets the Museum was a far cry Prom the classical models of the period. The originality of its form, the colourful pyrogranite roof tiles manufactured by the Zsolnay factory, the spatial rhythms, the ornamental adaptation of Far Eastern motifs, and the matching furnishings and accessories shocked many people.

100_0368.JPG 100_0365.JPG 100_0374.JPG 100_0371.JPG

cimg0059.jpg cimg0061.jpg HPIM0239.JPG
cimg0011.jpg cimg0062.jpg 100_1639.jpg cimg0013.jpg

In his design for the Geological Institute (1897-1899), Lechner turned to the so-called
Upper-Hungarian Renaissance for inspiration.
The ground plan, the architecture of the elevation with its hood-moulding motif, and the decorative ornamentation—once again of Zsolnay pyrogranite—followed a Renaissance pattern from Northern Hungary.

100_0236.JPG 100_0234.JPG 100_0231.JPG 100_0238.JPG
100_0233.JPG
The Postal Savings Bank (1899—l90l) is perhaps Lechner’s most truly ‘period’ design. The concrete and steel structure combined with Art Nouveau ornamentation produced a synthesis of modernism and the national style.

100_0121.JPG 100_0124.JPG 100_0125.JPG 100_0123.JPG
100_0122.JPG 100_0516.JPG 100_1173.JPG 100_1174.JPG
100_0515.JPG 100_0513.JPG 100_0520.JPG 100_0518.JPG
Lechner’s works ranged from tenement blocks and palaces to monuments and sepulchres, some of which were never completed. During his long active years, Lechner collaborated with Gyula Partos and numerous other architects, among them Sandor Baumgarten and, later, with Marcell Komor and Dezso J akab, the designers of the Culture Palace of Marosvasarhely (Tirgu Mures, Rumania, 1910) and Szabadka’s Town Hall (Subotica, Yugoslavia, 1907), as well as the Black Eagle Hotel and the market in Nagyvarad (Oradea, Rumania, 1907-1909).

A fairly complete list of Lechner’s most famous works is the following:
1870

 • A Batthyánysiremlék pályázata (eredménytelen).

1871

 • Budapest VIII., Muzeum krt. 33. egykori Landstrasse): háromemeletes bérház, Lenhossék Iózsef orvos részére (1945-ben romossá vált, leb0r1tották).Budapest: honvédmenház terve.

1871-72

 • Budapest, V., Bajcsy­Zs. ut 43. (egykori Váci ut): Mádl Béla baromcmeletes bérháza. (Homlokzata részben átalakitva.)
 • Budapest V., Guszev u. 9. (egykori Kétsas u.): Primayer Iános, Lechner apósa háromemelctes bérháza.

1872

 • Az aradi városháza tervpályázatán I. dfjat nycr. A kivitelezést csökkentett program alapján helyi mester, Pekár Ferenc végzi el.

1871-74

 • Budapest V., Szt. lstván tér 3.: áromemeletes bérház.
 • Budapest V., Veres Pálné u. 9. (egykori Zöldfa u.): háromemelctes bérház.

1874

 • Budapest VI., Eötvös tér 2.: emelet ráépités. (1945-ben romossá vált, lcbontották.) A Kerepesi tcmetöberx dfszcs sirboltot emel felcségc emlékérc.

1875

 • Budapest, Városligetz régi k0rcs0 lyacsamok (1893-ban lebontották).

1879-80

 • Beregszász (Bercgovo, Sz0vjet unió): a megyeháza pályázatán vesz részt. (Dijazásban nem részesül.)

1879

 • Budapest, Népköztársaság ütja és Bajcsy­Zsi]ir1szky ut (egykori Sugárut és Váci ut) sarokz a Forxcière Pesti Biztcsftó Intézet pályázatán 800 koronás megvételt nyer. Az I. dijat és a mcbizást Feszty Adolf kapja.

1881-83

 • Szced, Széchenyi tér 10.: a varosháza átépitése. Tervpályázati kiirás= 1881. október 26., beadám 1882. március 1. Az I. dijat (400 arar1y)nyeri el. Bokrétaünnep: 1882. október 24.

1881-84

 • Budapest VI., Népköztársaság utja 25.: MAV Nyugdïjintézet bérháza, földszintjém a Drechsler kávé ház, az elsö emeleten a Magyar Mérnök és Bpitész Egylet helyiségei voltak. Bpitési engedély: 1883. május 31.

1882-83

 • Szeged, Roosevelt tér 5. (egykori Rudolf ter): kétemeletes, un. Milkó-bérház.

1883

 • Szeged, Széchenyi ter 11.: a királyi lakosztály berendezése és összekótö folyosó terve az épület és a városháza közé.
 • Szeged, Stefánia sétány 19.: Lillin Károly egyemeletes, belsöudvaros palotájának tervczése. Nem épült meg.

1883

 • Budapest VII., Damjanich u. 10.: Kempszky-villa (1945-ben elpusztult).

1884-85

 • Zsámbok: kastély a Ber1iczky Odescalchi család részére (1944-1945- ben elpusztult).

1885-86

 • Nagybecskerek (Zrenjanin, jugoszlávia): városháza.

1886 körül,

 • Mozsgó: kastély a Biedermam: család részére. 1917-ben leégett, acalakftva épitették üjjá.

1888

 • Pécs: a városháza tervpályázaton II. dfjat nyer.

1888-89

 • Budapest V., Váci utca 11/a.: háromemeletes üzletház, az un. Thonet­ház.

1890

 • Szekszárd: nagyvendéglö és szálló.

1889 és 1890

 • Pécs: a szimházterv-pályázaton két alkalommal all. dfjat nyeri el.

1890-97

 • Kecskemét: váxosbáza. A terv pályázat beadási határideje: 1890. december 31. Az I. dij Lechner-Pártos terve. Alapköletételx 1893. május 2.A hivatalok átadása: 1896. Urmepélyes felavatás: 1897. december 26-án.

1891

 • Budapest: a Magyar Királyi Keres kedelmi Müzeum tewpályázatán I. dfjat nyer, de az épftkezés nem valósult meg.

1891-96

 • Budapest IX., Ullöi ut 33/37.:Iparmüvészeti Muzeum és Iskola. Tervpályázati kifrás: 1890. november 9. Beadási határidö: 1891. május 15. Az elsö dijat és a megbizást nem adják ki, a II. dijat Pártos Gyula és Lechner Odón terve kapja (1891. jünius 17). A konzervativ épitészeti körök közel két évig akadályozzák a megbizás kiadását (1893. április). Alapköletétel: 1893 október. Tetö alá kerül 1895­ben. Unnepélyes avatás Ferenc Iózsefjelenléuében 1896. októbcr 2s­e¤.

1892

 • Budapest-Köbánya X., Pataki Isrván tér: a Szent LászIó­plébáJ1iatemp lom elsö (vasbeton kupolás) terve.

1892

 • Szabadka(Subotica, )ug0szlávia): temetökápolna (elpusztult).
 • Szabadka: a városháza terve.
 • Szabadka: Lenin park, Le0vic­ház.

1893-98

 • Budapest-Köbánya X., Pataki István tér: a Szent László-plébánia templom második változata. A tervezés éve: 1893-94. Kivitelezés: 1894. május­ l898. február. A belsö berendezés terveit Lechner mellözésével Tandor Ottó készfti. Felszentelése: 1900. junius 27-én.

1895

 • Kecskemér, Hornyik u. 2.: földszintes Iakóház.
 • Budapest XIV., Népstadion ut-Ajtósi Dürer ut sarok (egykori Stefánia ut­István ut): Zala György szobrászmüvész mütcrmes lakóháza. (Az épület a möterem clhagyásával és kisebb mód0sf tásokkal valósul meg.)
 • Budapest IX., Berzenczey u. 11. (egykori Ferenc utca): Lechner Cdön Iakó és bérháza.

1896-99

 • Budapest XIV., Népstadion ut 14. (cgykori Stefánia ut): a Földtani Intézet. A pályatervet 1896. augusztustól novemberig késziti, elnyeri az elsö dijat és a megbfzást (1897. január 11.). Az épület 1899 öszén készül el.

1897

 • Pécel: nyári lak Cserneczkyné Lechner Ilka (huga) részére.

1898-99

 • Budapest XI., Baxtók Béla utca (egykori Fehérvári ut): Lechner GyuIa féle bérház, müteremmel.

1899

 • Budapest: a Tözsdepalota páIyázata. Baumgarten Sándorral készitett tervük második dijat kap. (I. dij és II. dij: Alpár Ignac.)

1899-1901

 • Budapest V., Rosenberg házaspár u. 4. (egykori Hold u.): a Postatakarékpénztár (ma a Magyar Nemzeti Bank) székháza. Baumgarten Sándor közremiiködésével készült. A páIyázat elsö fordulója 1899 öszén. I. dij Berczik Gyula, II. dij Lechncr Odon. Hegedüs Sándor kereskedelmi miniszter a biráló bizottság döntését F1gyeI men kivül hagyta, és sziikebb páIyázatra szólitotta fel a kéc müépitészt. A második fordulóban az uj zsüri Lechner Odönnek irélte az I. dijat és a megbizást (1900. április 29.). Az épulet 1901-ben készüln el.

1900

 • Szeged, Dózsa Gy. u. 2. (egykori Bástya u.): kétemeletes bérház homlokzatának és Iépcsöházának kialakitását tervezi, gazdag majolika diszitéssel.

1900-01

 • Kolozsvár (Napoca­CIuj, Románia): Lechner Károly Iakóháza.
 • Budapest: az Osztrák-Magyar Bank székházára kiirt zártkörü pályázaton dijazásban nem részesül. A tervek és a birálati jegyzökónyv elveszett, igy csupán a kortárs kritika elismerö értékel éséböl alkothatunk fogalmat Lechner Odön két tervéröl. (Az I. dijat Alpár Ignác ncobarokk terve kapta.)

1901

 • Szirma : kastély. Leitersdorfcr (Lajta) Bélával közos alkotása.

1902

 • Pozsony (Bratislava, Csehszlovákia): Posta- és Távirdaépület tervpályázata. Leitersdorfcr (Lajta) Bélával közósen készitett pályatervük dijazásban mem részesül. (Az I. dijat Pártos Gyula neobarokk terve kapta.)

1900-03

 • Budapest: az Erzsébet királyné emlékmu tervpályázat. Ismerjük vázIatait. Neve azonban sem a birálatokban, sem a dijazottak között mem szerepel, minden valószinüség szerint terveit nem küldte be.

1902

 • Zilah (Zalau, Romania): a Wesselényi Kollégium.

1902-03

 • Budapest, Rákoskereszturi temetöz Schmiedl Sandor sirboltja. Leitersdorfer (Lajta) Bélával közös munka.

1903

 • Bécs: a Gemgross Aruház tervpáIyázata. Leitersdorfer (Lajta) Bélával közösen készitett pályatervük dijazásban nem részesül.
 • Budapest: Római fürdö. Hetvenágyas szanatórium terve, Baumgarten Sandoxïal közös munka.

1905

 • Budapest: a Kultuszminisztérium tervpályázata. Körössy Alberttel keszitett pályaterve a II. dijat nyeri el. (I. dij: Alpár Ignác.) A kivitelt a kultusz miniszter Lechnerre bizta, de kormányváltozás folytán az épitkezés elmaradt.

1905-06

 • Budapest XIV., Május 1. ut 47. (egykori I-Iermina ut): Sipeki Balázs kétemeletes villája. Komor Marcell és Iakab Dezsö közremüködésével.

1906-08

 • Pozsony: Gajova utca. Gimnáz1um.

1907-13

 • I‘0zs0r1y: a Szent Erzsébet-templom. 1907-bem kupolás épuletet tervez, de 1909-13 közótt egyhajós teremtemplom épült. Berendezése Lechner Odön tervei szerint készült.

1907

 • Budapest: az Anker Biztositó Társaság székházának zrtkörü pályázatáu dijazásban nem részesül. Az I. dij ismét Alpar Ignácé.

1908

 • Kecskemét: clmegyógyintézet tervpályázata. Sebestyén Arturral közös munka, dijazást nem ér el.

1909

 • Budapest: a Pesti Hazai Elsö Takarékpénztár székházának zártkörü paIyázatán eIvei ellenére neobarokk tervet készïtett, de dfjazásban nem részesül. (I. dij: Alpár Ignác.)

1908

 • Budapest VI., Munkácsy utca 26.: a gimnázium tervét Körössy Alberttel közösen késziti.

1909

 • Sárospatakz az Allami Tanitóképzö és Intcrnátus tervpályázata. Sebestyén Arturral közösen készitett pályatervük III. dijat kap.

1910

 • Kecskemét: viztorony és Rákóczi emlékmü terve.

1911-14

 • Budapest VIII., Vajda Péter u. 29/31. (egykori Simor utca): iskola. Tevékenyen részt vesz a földrerxgés következtében megrongálódott kecske méti városháza javitási mur1káIatai ban.

1912

 • Budapest VI., Nagymezö u. 8.: az Ernst Muzeum elöcsarnoka és bejárata.

1914

 • Budapest: a Ferenc józsef jubileumi emléktemplom tervpályázatán az I. dijat nyeri el.

1914-15

 • Budapest, Körösi Csoma ut 28/32.: gimnzium. A mester halála után – Vágó józsef közremüködésévelkészült el az épület.

2 Responses to “Ödön Lechner in Budapest”

 • Tanizaki Seiko vagyok.
  Japan, 2003,-4ben
  kutattam a magyar szecesszio magyar nepmuveszet felhasznalataban.

  Megtalaltam ezt a gyonyoru honlapot es
  orvendek annak.

  Van honlapom japanul,
  kezimunkat bemutatom kozben
  szecesszio vilagat be szeretnem mutatni.

  A cikk megirasahoz felhasznaltam az on
  fotoit, ha ugy lassa hogy
  nem felel meg,
  akkor kitortom.

  Ha ugy hasznalhatom,
  orvendenek, mert
  annyira szepek a fotoi,
  is nekem nincs ra lehetosegem
  hogy lefenykepezzem oket.

  Szeretettel.

  Tanizaki Seiko

 • miriampanigel says:

  I am looking forward information about Secession or Art Nouveau, Jugendstil, Belle epoque wether all these names are equivalent or if they are only geographically different Secessioon for Budapest, Vienna, Jugendstil german and Art nouveau for french speaking authors. or does it exist another différence?
  by the way I like very much you paperwall and letter style

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Polls

Ferdnand Khnopff vs Otto Eckmann

View Results

Loading ... Loading ...

Basel 2013

Basel 2013

Basel 2013

Basel 2013

Basel 2013

Basel 2013

Basel 2013

Basel 2013

Basel 2013

Basel 2013

Basel 2013

Basel 2013

Basel 2013

Basel 2013

Basel 2013

Basel 2013

Basel 2013

Basel 2013

Basel 2013

Basel 2013